สุขภาพ สุขภาวะที่ดี – ดร.ส่งเสริม แสงทอง

ความหมายของคำว่า “สุขภาพสุขภาวะที่ดี”

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่ดีงาม สุขะ คือ ความสุขที่ดีงามทั้งกายและใจของชีวิต ของคนหรือของชุมชน

เรื่องสุขภาพหรือความสุขที่ดีที่งาม มีองค์ประกอบที่สำคัญ ในเรื่องของความมีสุขภาวะ แปลว่า

  1. ระบบสุขภาพระบบทางกายระบบทางใจระบบทางความสัมพันธ์ของคนคนหนึ่งที่ทำงานได้ด้วยกันอย่างดีหมายความว่าทั้งกายใจอารมณ์จิตวิญญาณ ที่สัมพันธ์กันด้วยดีแล้ว ก็เป็นไปตามปกติอย่างสุขอย่างมีประสิทธิภาพตามธรรมชาติ ทั้งนี้สภาพกายและใจก็สามารถทำงานร่วมกันด้วยดี
  2. การมีสุขภาพที่ดี หมายถึง การมีความงดงามของสุขภาพ เพื่อความสมส่วน ความสมดุลและก็การเกื้อกูลกันและส่งผลให้ผิวพรรณวรรณะ การแสดงออกบุคลิกภาพ มีความงดงาม เป็นที่ประทับใจของคนที่พบเห็นและก็นำไปสู่ประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างตามมา
  3. สุขภาพที่ดีนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตที่ง่ายสะดวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน หมายความว่าทำให้ชีวิตประจำวันไม่บีบคั้น ไม่ทุกข์ทรมาน ไม่ติดขัด ระบบของการทำงานทั้งกายทั้งใจ ทั้งจิตวิญญาณหรือพฤติกรรมที่สื่อสารไปสู่ข้างนอกนั้น จะต้องประสานสอดคล้องให้เกิดความง่ายต่อการใช้ชีวิตง่ายต่อการคิดง่ายต่อการกระทำง่ายต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นสุขเกื้อกูลสำหรับคนนะครับที่อยู่รอบข้างเราหรือชุมชนระยะไกลก็ตามนั้น คำว่าสุขภาวะหรือความสุขของชีวิตที่สมบูรณ์ ต้องเป็นความสุขที่มีทั้งดี ทั้งเกื้อกูล ทั้งงดงาม ทั้งความสะดวกสบาย ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถบรรลุของการดำเนินชีวิตที่ดีมีมาตรฐาน มีความสุขและก็ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงของการใช้ชีวิตของความเป็นมนุษย์นั้น สุขภาวะอาจจะมีหลายมิติสุขภาวะแบบองค์รวมบางทีเรียกว่า Bio Psycho Social Bio ก็คือทางกายภาพที่งดงามเป็นสุข Psycho แปลว่า จิตวิญญาณ แล้วก็จิตใจที่งดงามทั้งกายและใจ Social แปลว่า พฤติกรรมความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันของความเป็นมนุษย์ในการที่จะสร้างสรรค์และก็ต่อยอดในการพัฒนาคุณธรรมความดีให้สังคมได้พัฒนาทางองค์ความรู้สติปัญญาและก็นวัตกรรมที่ดีงามเพิ่มเติมเสริมได้ เพราะเมื่อมีสุขภาพที่ดีที่งามที่ง่ายต่อการใช้ชีวิตที่งดงามแล้วก็จะทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง

บทสัมภาษณ์ ดร.ส่งเสริม แสงทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษย์สัมพันธ์
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ศุภกิตติ์ คุณา

ศุภกิตติ์ คุณา

Content Creator ประจำกองบรรณาธิการ minichiangmai ชอบกินกาแฟเอสเย็น

Post navigation