คณะแพทย์ มช. ชวนร่วมงาน Medical Book Day ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Day ครั้งที่ 12 วันที่ 12 – 16 กันยายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 และ 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา หัวข้อกิจกรรมบรรยาย : วิทยากร สถานที่
12.30-14.00 วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559
การบรรยาย เรื่อง “ เงินทองต้องวางแผน ”    : วิทยากรโดย  ผศ.รัชนีกร วงศ์จันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยากรอาสาระดับ Platinum ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
12.30-14.00 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559
การบรรยาย เรื่อง  “อาบป่า”
วิทยากรโดย อ.นพ.รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
12.30-15.30 วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
การบรรยายในกิจกรรมแกรนด์ราวด์
เรื่อง  “ Gluta Story จากหมาหลง สู่ถนนนางแบบ” 
: วิทยากรโดย สรศาสตร์  วิเศษสินธุ์ (ยอร์ช)  นักเขียนและเจ้าของเพจ Gluta Story
ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารเรียนรวม
12.30-14.00 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การกดจุดจีนเพื่อสุขภาพ (DIY) ”
: วิทยากรโดย รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
ภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
12.30-14.00 วันศุกร์ที่ 16  กันยายน 2559
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อย่างง่าย ”
: วิทยากรโดย  คุณเกริกวิช  บุญรักษา แห่งบ้านไม้ไฮโดรโปนิกส์
ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

 

medicalbook12_6

 

เข้าดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่เติมได้ที่ http://www.med.cmu.ac.th/library/bookday

จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง