ขอเชิญร่วมนมัสการพระทักขิณโมลีธาตุ “พระธาตุเจ้าเข้าเวียง”

เชิญร่วมอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทองประดิษฐาน ณ วัดต้นเกว๋น และเข้าเวียงเชียงใหม่ในวาระสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายนนี้ จะอัญเชิญพระธาตุเจ้าศรีจอมทองจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง เข้าสู่เวียงเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวาระสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี ทั้งนี้ในวันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันแรกของการอัญเชิญพระธาตุเจ้าเสด็จออกจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จะมาตามถนนทางหลวง 108 ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดงและถนนเลียบคลองชลประทาน ประดิษฐานไว้ ณ วัดต้นเกว๋น อำเภอหางดง หนึ่งคืน ก่อนจะอัญเชิญเข้าสู่เวียงเชียงใหม่ในวันที่ 11 มิถุนายน และประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อีกหนึ่งคืน

พระธาตุเจ้าเข้าเวียง_004คุณสุรพล ดำริห์กุล ได้เล่าว่า ทำไมต้องอัญเชิญพระธาตุเจ้าศรีจอมทองประดิษฐานไว้ ณ วัดต้นเกว๋น หรือวัดอินทราวาส อำเภอหางดง หนึ่งคืน ก่อนจะอัญเชิญเข้าสู่เวียงเชียงใหม่ จะอัญเชิญรวดเดียวเข้าเวียงเลยก็ได้ ทำไมต้องแวะวัดต้นเกว๋น จึงถือโอกาสเล่าเรื่องนี้อีกครั้ง

ในสมัยโบราณเมื่อครั้งที่เมืองเชียงใหม่ยังมีระบบเจ้าผู้ครองนคร ในโอกาสวันสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองนั้น จะมีประเพณีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุศรีจอมทอง ขึ้นเสลี่ยงหลังช้างเป็นกระบวนแห่เดินทางเข้าสู่เวียงเชียงใหม่ แต่ก่อนจะเข้าเวียงเชียงใหม่ได้แวะพักที่วัดต้นเกว๋น หนึ่งคืน เพื่อให้ประชาชนนอกเวียงแถบนั้นได้สรงน้ำสักการะ จากนั้นจึงอัญเชิญเข้าเวียงเชียงใหม่เพื่อให้เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และชาวเมืองสรงน้ำสักการะในโอกาสปี๋ใหม่ ด้วยเหตุนี้วัดต้นเกว๋นในอดีต จึงเป็นวัดสำคัญ ซึ่งยังปรากฏร่องรอยของศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามตามแบบฝีมือช่างหลวง อาทิ พระวิหาร ศาลาจตุรมุข ที่เคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ซึ่งทุกวันนี้ยังปรากฏหลักฐานมณฑปและรางรินสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเจ้าอยู่

พระธาตุเจ้าเข้าเวียง_002

การอัญเชิญพระธาตุเจ้าศรีจอมทองเข้ามายังเวียงเชียงใหม่ในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเพื่อความเป็นศิริมงคลดังกล่าว เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณและยกเลิกไปเมื่อสิ้นระบบเจ้าผู้ครองนคร ต่อมาในประมาณหลัง พ.ศ. 2477 จึงได้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ฯ ออกมาเพื่อสรงน้ำสักการะในโอกาสปี๋ใหม่อีกครั้ง ตามแบบอย่างของกรุงเทพฯที่อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานที่ท้องสนามหลวง ซึ่งริเริ่มขึ้นในสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี

พระธาตุเจ้าเข้าเวียง_00ดังนั้นการอัญเชิญพระธาตุเจ้าศรีจอมทองเข้ามายังเวียงเชียงใหม่ จึงเป็นงานฟื้นฟูประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อความเป็นศิริมงคลในวาระสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี และในโอกาสสมโภชพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง 550 ปี จึงไม่ใช่งานปาหี่ เหมือนอย่างที่ได้ยินได้ฟังมาจากคนที่ไม่เข้าใจว่า งานสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ไม่รู้จักทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน เอาแต่แห่แหนแต๋นแต๊สนุกสนานกัน

งานฟื้นฟูประเพณีอัญเชิญพระธาตุเจ้าศรีจอมทองครั้งนี้นั้น เป็นงานใหญ่ที่ต้องมีการสืบค้นและเตรียมการทางวิชาการ และการดำเนินงานที่ต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีและร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนของชาวเชียงใหม่ รวมทั้งผู้อาศัยใบบุญในเมืองเชียงใหม่ อาทิ (คณะวิจิตรศิลป์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) กำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 กองพลทหารราบที่ 7 กรมรบพิเศษที่ 5 และตำรวจของกองบังคับการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนองค์กรเอกชนและภาคประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะศรัทธาประชาชนวัดต้นเกว๋นและวัดพระธาตุศรีจอมทอง ฯลฯ

รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มช. กล่าวว่า การจัดพิธีอัญเชิญพระทักขิณโมลีธาตุ (พระธาตุจอมทอง)มาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อสมโภชเมืองเชียงใหม่ในวาระที่มีอายุครบ 720 ปี และวัดพระธาตุศรีจอมทองอายุครบ 550 ปีนี้นั้น ก็เนื่องมาจากในปี พ.ศ.2559 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 7 รอบซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งและเป็นปีที่เมืองเชียงใหม่มีอายุ 720 ปี จังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลหนองควาย ได้เจตนาพร้อมเพียงกัน จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 59บนเส้นทางอัญเชิญพระธาตุจอมทองจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง อาราธนาขึ้นพักขบวน ณ วัดต้นเกว๋น(วัดอินทราวาส) อ.หางดง มาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พระธาตุเจ้าเข้าเวียง_003

กำหนดการ

วัน ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559 ขึ้น 6 ค่ำ เดือนเก้า (เหนือ)
07.00 น. พิธีถวายภัตตาหารพระบรมธาตุ อัญเชิญพระบรมธาตุออกจากมณฑป ขึ้นสู่รถบุษบก
10.00 น. ตั้งขบวนเสด็จออกจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ผ่าน อ.จอมทอง อ.ดอยหล่อ อ.สันป่าตอง สู่วัดต้นเกว๋น อ.หางดง
(ขบวนจะไม่ลอด ตรงทางลอดแม่วาง ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง)
11.00 น. พักขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุที่วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง ถวายภัตตาหารเพลเเด่พระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมขบวน
13.00 น. ขบวนอัญเชิญฯถึงวัดต้นเกว๋น เมื่อพระบรมธาตุถึงวัดต้นเกว๋นเเล้ว อัญเชิญสู่วิหารจตุรมุข เพื่อประดิษฐานในมณฑป ให้ประชาชนเข้าสักการะ เเละมีมหรสพสมโภชตลอดทั้งคืน

วัน เสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2559 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนเก้าเหนือ
07.00 น. มีพิธีถวายภัตตาหารเเด่องค์พระบรมธาตุ เเล้วจึงอัญเชิญพระบรมธาตุจากมณฑป ประดิษฐานยังรถบุษบก เพื่อตั้งขบวนจากวัดต้นเกว๋น สู่วัดสวนดอก ตามถนนเลียบคันคลองชลประทาน โดยขบวนรถยนต์
09.00 น. ขบวนพระบรมธาตุถึงวัดสวนดอก อัญเชิญพระบรมธาตุขึ้นประดิษฐานบนพระวิหารหลวงวัดสวนดอก เจ้านายฝ่ายเหนือขึ้นสักการะ ถัดจากนั้นมีพิธี ถวายภัตตาหารเเด่พระสงฆ์ เเละสามเณร บนพระวิหารหลวง
11.00 น. ตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ โดยเข้าเมืองผ่านประตูช้างเผือก ระหว่างทางที่ขบวนผ่านวัดปันเส่า เเละวัดโลกโมฬี มีฟ้อนรับพระธาตุระหว่างนั้น มีการตั้งขบวนอัญเชิญพระเสตังคมณี เเละพระศิลาขึ้นสู่หลังช้าง รอรับขบวนเสด็จพระธาตุจากวัดเชียงมั่นสู่ที่ประตูช้างเผือก เมื่อขบวนพระธาตุมาเสด็จมาถึงประตูช้างเผือก ขบวนพระเสตังคมณีเเละพระศิลา เข้าสมทบเพื่อเคลื่อนสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
14.00 น. เมื่อขบวนเข้าสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯเเล้ว อัญเชิญพระบรมธาตุจากบุษบก พระเสตังคมณี เเละพระศิลา มาประดิษฐาน ให้ประชนชนสรงน้ำ  เวลาประมาณ
15.00 น. ขบวนน้ำสรงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงลานพิธี ถัดจากนั้น มีพิธีรับน้ำสรงพระราชทาน
17.00 น. เชิญพระบรมธาตุ ขึ้นสู่มณฑป เชิญพระศิลา เเละพระเสตังคมณีขึ้นสู่เเท่นประดิษฐาน (ตั้งเเต่เวลานี้เป็นต้นไป งดสรงน้ำ เเต่สามารถเข้าสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนได้ ตลอดทั้งคืน) มีมหรสพสมโภชพระธาตุ จนถึงช่วงค่ำ
20.00 น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ตั๋น แสดงพระธรรมเทศนา 4 กัณฑ์ ธรรมจักรกัปวัตนสูตร พุทธาภิเษก ปฐมสมโภช ตำนานพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง สวดเบิก พิธีกวนข้าวทิพย์ รุ่งสางถวายข้าวมธุปายาส เเละถวายภัตตาหารแด่องค์พระบรมธาตุเจ้าฯ

วัน อาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 เหนือ (วันพระ)
07.00 น. มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เเละสามเณร 721 รูป โดยเริ่มตั้งเเต่ข่วงประตูท่าเเพ มายังสี่เเยกกลางเวียง เลี้ยวขวามาทางถนนพระปกเกล้า สู่ลานพระบรมราชานุสาวรียฺฯ พระสงฆ์สามเณรให้พรถัดจากนั้น อัญเชิญพระบรมธาตุขึ้นสู่รถบุษบก ตั้งขบวนเสด็จกลับ ผ่านทางประตูช้างเผือก เลี้ยงผ่านเเจ่งศรีภูมิ ประตูท่าเเพ เเจ่งกะต้ำ วนไปประตูเชียงใหม่ ผ่านประตูเเสนปรุง วกผ่านเเจ่งกู่เเฮือง ประตูสวนดอก เวียนเป็นทักษิณาวรรตรอบเวียงเชียงใหม่ เเล้ววนกลับเส้นทางเดิม สู่ อ.จอมทอง เมือส่งพระธาตุเสด็จกลับเเล้ว จึงอัญเชิญพระเสตังคมณี เเละพระศิลา ขึ้นสู่ขบวนรถยนต์ เพื่อนำไปประดิษฐานยังมณฑปที่วัดเชียงมั่น

พระธาตุเข้าเวียง_2

พระธาตุเข้าเวียง_3

จำนวนผู้เข้าชม 277 ครั้ง